Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 29. redovna sjednica Predsjedništva BiH

24.8.2022

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim suzdržanim glasom        (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik), donijelo Odluku o davanju saglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata Ujedinjenih Arapskih Emirata u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu.

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim suzdržanim glasom        (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik), donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik), odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Indonezije.

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik) donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija.

Ove tačke su bile i ranije na dnevnom redu sjednice Predsjedništva BiH, a pošto ni danas nije postignut konsenzus o ovim odlukama, u skladu sa članom 42. stav 3. i 4. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/13, 32/13 i 22/14) srpski član Predsjedništva BiH navedene odluke može proglasiti destruktivnim po vitalni entiteski interes.

 

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o prihvatanju:

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”.

- Dodatka sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici.  

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje:

- Memoranduma o saradnji između Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) i Enterprise Greece – Agencije za investicije i trgovinu Grčke

- “Arrangement letter” između Regional Cooperation Council Secretariat (RCC) i Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produženju Sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva hrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Predsjedništvo BiH je danas donijelo odluke o ratifikaciji:

- Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sа automatskom obradom ličnih podataka.

- Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

- Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik) donijelo odluke o ratifikaciji :

-Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA)

- Ugovora o grantu (Koridor Vc u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Poprikuše – Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

- Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc2 u FBiH – dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan

Pošto danas nije postignut konsenzus o ovim odlukama, a u skladu sa članom 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (Službeni glasnik BiH, broj 10/13, 32/13 i 22/14) predsjedavajući Predsjedništva BiH će navedene tačke uvrstiti na narednu sjednicu Predsjedništva BiH kao obavezne tačke dnevnog reda.