Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 25. redovna sjednica Predsjedništva BiH

31.3.2022

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o angažmanu resursa Oružanih snaga za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodnu nesreću - požar na području općine Prozor/Rama i na području općine Konjic.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju:

-Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicijske banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske (entitet), dana 22. septembra 2010. godine, s naknadnim izmjenama (ugovor o finansiranju) Vodovod i kanalizacija u RS (Fi 25.741-SERAPIS 2008-0556);

-Amandmana br. 4 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicijske banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije BiH (entitet), dana 15. 7. 2008. godine u Sarajevu i dana 18. 8. 2008. godine u Luxembourgu, s naknadnim izmjenama (ugovor o finansiranju) Vodovod i kanalizacija u FBiH (Fi 24.569-SERAPIS 2006-0272);

-Amandmana br. 1 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicijske banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), dana 26. januara 2016. godine u Sarajevu i 23. februara 2016. godine u Luxembourgu (ugovor o finansiranju) – modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (Fi 82.137 -SERAPIS 2012-0418);

-Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;

- Ugovora o grantu (Projekt Koridor Vc2 u FBiH - Dio 3 – Poddionica: Poprikuše - Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan;

-Ugovora o grantu (Projekt Koridor Vc2 u FBiH - Dio 3 - Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan;

-Ugovora o zajmu (Zeleni gradovi - Window 2 - Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

-Sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;

-Sporazuma o grantu za trust fond s jednim donatorom - Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trust fonda;

-Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicijske banke (banka), dana 27. decembra 2016. godine u Sarajevu i 29. decembra 2016. godine u Luxembourgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. decembra 2019. godine – Projekt Bolnice u RS/B (ugovor o finansiranju) (Fi 31.526 – SERAPIS – 2010 – 0049);

-Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

-Ugovora o grantu (Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA);

-Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekt regionalnog vodosnabdijevanja „Plava voda“, zaključen 16. 5. 2018. godine.


Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o davanju odobrenja za zaključivanje:

-Ugovora o agentu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Crown Agents Japan Limiteda u okviru Sporazuma putem razmjene nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj pomoći u iznosu od 500 miliona JPY;

-Agentskog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Crown Agents Japan Limiteda u okviru Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana о japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100 miliona JPY za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini;

-Posebnog sporazuma između EUROCONTROL-a i ovlaštenih državnih upravnih organa šest FABCE država u vezi s pružanjem podrške od strane EUROCONTROL-a.


Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

- Sporazum o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.


Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupaka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uvjeta, saglasnosti i građevinskih dozvola za Projekt „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save“.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o izmjeni člana delegacije BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organiziranog kriminala.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.


Predsjedništvo BiH je dalo odobrenja za zaključivanje:

-Protokola o saradnji između Ministarstva pravde BiH i Generalnog tužilaštva Ruske Federacije;

-Okvirnog sporazuma o saradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Udruženja poslodavaca i predstavnika društvenih zadruga „Khronos“ Republike Mađarske;

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o odobravanju zaključivanja Protokola o saradnji između Arhiva BiH i Državnog arhiva Srbije.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

- Aneks VI Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;

-Sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške, koji se odnosi na finansiranje projekta u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-Svjetskog poštanskog saveza usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetskog poštanskog saveza, održanom 2019. godine u Ženevi;

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o  zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima na zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) - Ljubovija (Novi most);

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima;

-Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d.o. Mostar i Evropske investicijske banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj - Zvirovići) WB19 BiH-TRA-01;

-Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaključenog dana 17.12. 2019. godine (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske, koju zastupaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvođenje projekta) u iznosu od 10.000.000,00 eura - Energetska efikasnost u javnim zgradama.