Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 20. redovna sjednica Predsjedništva BiH

16.7.2021

Predsjedništvo BiH je dalo odobrenje za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske o razmjeni diplomata.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za:

- Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja,

- Sporazum između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i isti će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Informaciju u vezi sa članstvom i zastupanjem Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozija poreske osnovice i premještanja dobiti) i Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za  Dopunu 1. Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske unije, koju predstavlja  Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od 26. aprila 2021. godine, koji se odnosi na uništavanje naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u području odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o uništenju municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH.

Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma i određivanju potpisnika za Sporazum o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o davanju odobrenja za zaključivanje:

-Sporazuma o provođenju tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim poduzećima  (MSP) u Bosni i Hercegovini“;

-Sporazuma o tehničkoj saradnji između Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA i ministra za ekološku tranziciju Republike Francuske - Generalne direkcije za civilno zrakoplovstvo DGAC.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o odbijanju molbi za pomilovanja osuđenih osoba.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o imenovanju vanjskog revizora za obavljanje revizije godišnjih računa i evidencije Centralne banke BiH.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o radu Agencije za osiguranje depozita za 2020. godinu i Finansijski plan za 2021. godinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

-Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;

-Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke - Projekt gradskog prijevoza Sarajevo;

-Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim  projektima;

-Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske;

-Sporazuma o međunarodnoj naučnoj  i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN);

-Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore;

-Vojno-finansijskog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

 

 

 

 

1 FOTO GALERIJA