Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 17. redovna sjednica Predsjedništva BiH

15.10.2020

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Ministarstva odbrane BiH o pozivu za pristupanje procesu Ubrzane zračne mobilnosti - RAM od strane Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu. Predsjedništvo BiH odobrava učešće Bosne i Hercegovine u dijelu RAM procesa, za vrijeme trajanja pandemije COVID-a -19, koji se odnosi na odobravanje prihvata ili preleta preko bosanskohercegovačkog zračnog prostora zračnih transportnih sredstava, koja prevoze medicinski materijal i opremu namijenjenu suzbijanju pandemije COVID-a -19. Predsjedništvo BiH je zadužilo ministra odbrane BiH da, uime Bosne i Hercegovine, uputi Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Evropu odgovor na poziv za pristupanje procesu Ubrzane zračne mobilnosti, u kojem će biti iskazana spremnost Bosne i Hercegovine da u okviru RAM procesa, u roku od 72 sata od dobijanja zahtjeva, provede procedure odobravanja prihvata ili preleta preko bosanskohercegovačkog zračnog prostora zračnih transportnih sredstava koja prevoze medicinski materijal i opremu namijenjenu suzbijanju pandemije COVID-a -19 te spremnost da će zračna transportna sredstva imati status kako je to predviđeno RAM procesom.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o angažiranju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima, zbog opasnosti od širenja COVID-a -19,  u privremenom ustupanju:

-       12 kontejnera na području Republike Srpske, 

-       12 kontejnera na području Zapadnohercegovačkog kantona,

-       2 kontejnera na području općina Glamoč i Kupres,

-       6 kontejnera za Univerzitetsku kliničku bolnicu u Mostaru,

-       2 kontejnera za Dom zdravlja Mostar,

-       1 kontejner na području Prozor-Rama.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o prihvatanju:

-        Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom Višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;

-       Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekt poljoprivrednog razvoja i ruralnih poduzeća (READP);

-       Amandmana broj 2. na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, sa naknadnim izmjenama („Ugovor o finansiranju“) – Distribucija električne energije u BiH/B (FI 83.108 – SERAPIS 2010 – 0562);

-       Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

-       Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine, zaključen između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 5.000.000,00 eura  za projekt - Ublažavanje utjecaja COVID-a 19 za mikro, mala i srednja poduzeća (MICMSME) putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH);

-       Sporazuma o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt „Javni prijevoz“ Sarajevo, Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

-       Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan o implementaciji Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Pariškog mirovnog foruma Pascala Lemya za učešće na Pariškom mirovnom forumu, koji će se održati od 11. do 13. novembra 2020. godine u Parizu. Delegaciju će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.