Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 16. redovna sjednica Predsjedništva BiH

17.9.2020

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvještaj Vijeća ministara BiH u vezi sa borbom protiv pandemije COVID-19.

Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeća ministara BiH da intenzivira aktivnosti na osiguranju koordinacije epidemioloških mjera na teritoriji cijele države i dinamizira komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć u BiH u vezi sa suzbijanjem širenja pandemije COVID 19.

Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeća ministara BiH da intenzivira aktivnosti koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje i osigura njegovo djelovanje shodno odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, te redovno razmatra njegov rad prema prethodno utvrđenoj planskoj dinamici.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Izvještaj Vijeća ministara BiH o provođenju stategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023. godina.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se u cjelini sprovedu sve aktivnosti predviđene strategijom suprostavljanja trgovine ljudima. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da u skladu sa svojim nadležnostima koordiniše aktivnosti sa svim drugim nivoima vlasti u BiH i institucijama, kako bi svi nivoi vlasti i institucije u potpunosti ispunile svoje obaveze predviđene strategijom suprostavljanja trgovine ljudima.

Predsjedništvo BiH konstatuje da pravosudni organi u Bosni i Hercegovini nisu ispunili očekivanu obavezu na procesuiranju počinilaca ovih teških krivičnih djela, te zahtijeva da bez rezerve ispune svoje obaveze koje proizlaze iz strategije suprostavljanja trgovine ljudima.

Predsjedništvo traži efektivnu primjenu važećih zakona kojim se žrtve trgovine ljudima izuzimaju od odgovornosti za krivična djela počinjena kao posljedica prisiljavanja na njih, ovo se posebno odnosi na žrtve seksualne trgovine i prisilnog prosjačenja.

Predsjedništvo BiH traži da Vijeće ministara BiH osigura dovoljno sredstava za adekvatan smještaj žrtava trgovine ljudima u skladu sa Strategijom u borbi protiv trgovine ljudima i pozdravlja napore nevladinih organizacija koje pružaju svoju pomoć u zbrinjavanju žrtava trgovine ljudima.

Zadužuje se Vijeće ministara BiH da najmanje svaka tri mjeseca izvještava Predsjedništvo BiH o realizaciji Strategije suprostavljanja trgovine ljudima i eventualnim problemima u njenoj provedbi.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Vijeća ministara BiH u vezi sa borbom protiv ilegalne migracije.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da do kraja istraju u realizaciji zaključaka sa 15. redovne sjednice Predsjedništva BiH, koja je održana 27.8.2020.godine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju Informaciju Direkcije za evropske integracije BiH o ispunjenosti 14. prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i zatražilo od Vijeća ministara BiH da aktivira svoje aktivnosti u vezi Zaključka Predsjedništva BiH od 28.4.2020. godine sa 11. redovne sjednice Predsjedništva BiH, a koje se odnose na obaveze Vijeća ministara BiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozdravlja inicijativu Republike Albanije, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije da pokrenu proces bolje međusobne saradnje kroz „Mali Šengen“ na osnovu Deklaraciji o „EU Četiri slobode na Zapadnom Balkanu“ od 10.10.2019. godine 

Zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, koristeći EU RIA (Regulatory Impact Assessment), napravi cjelovitu analizu interesa i koristi koje bi BiH imala u slučaju da Bosni i Hercegovini bude, putem zvaničnog dokumenta, ponuđeno pristupanje inicijativi „Mali Šengen“ s posebnim osvrtom na komplementarnost ove inicijative procesu Stabilizacije i pridruživanja EU (SSP), te postojećim aktivnostima koje se provode unutar SEECP-a i RCCa, Transportne zajednice, CEFTA i važećih bilateralnih sporazuma o slobodnom kretanju ljudi, a sve u svjetlu osnaživanja regionalnog ekonomskog prostora.

Analizu iz stava 2. ovog zaključka Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će dostaviti Predsjedništvu BiH u roku od 30 dana. 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo odobrenje za zaključivanje Ugovora o nabavci vakcine – “Commitment agreement-commited purchase arrangement” između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine (GAVI).

 

 

 

 

1 FOTO GALERIJA