Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 11. redovna sjednica Predsjedništva BiH

28.4.2020

Predsjedništvo BiH je usvojilo Informaciju Vijeća ministara BiH o realizaciji Zaključka Predsjedništva BiH broj: 01-50-1-1181-4/20 sa 10. redovne sjednice Predsjedništva BiH održane 6. aprila 2020. godine i definisanih mjera za zaustavljanje širenja COVID-a 19.

Imajući u vidu različitu praksu u realizaciji tačke 4. navedenog Zaključka, Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da u koordiniranom pristupu u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko Distrikta razmotri realizaciju ove tačke kako bi se poduzele koordinirane mjere na području cijele Bosne i Hercegovine u borbi protiv COVID-a 19.

Predsjedništvo BiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH, da se u koordiniranom pristupu u saradnji sa entitetskim vladama i Vladom Brčko Distrikta razmatraju buduće mjere koje se poduzimaju u BiH na zaštiti od COVID-a 19.

Predsjedništvo BiH zahvaljuje građanima Bosne i Hercegovine koji su strpljivo podnosili izrečene mjere i moli ih da nastave da prate mjere koje se poduzimaju radi zaštite zdravlja ljudi.

Predsjedništvo BiH usvojilo Izvještaj Ministarstva odbrane BiH o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju COVID-a 19.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Zaključak u kojem se navodi da će s ciljem ubrzanja procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, Predsjedništvo BiH inicirati i voditi reformu radi ostvarivanja potrebnog stepena usklađenosti sa kriterijima za članstvo na temelju realizacije 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Predsjedništvo BiH, u svjetlu predstojećeg summita u Zagrebu, potvrđujući članstvo u Evropskoj uniji kao strateški vanjskopolitički cilj i prioritet Bosne i Hercegovine, pokreće proces realizacije 14 ključnih prioriteta, kao i uspostavljanje ad hoc Političke radne grupe.

Političku radnu grupu čine članovi Predsjedništva BiH, sa predsjedavajućim na čelu, predsjedavajući Vijeća ministara BiH sa dvoje zamjenika, i članovi Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH i ista će sa sastati u roku od 5 dana nakon usvajanja ovog zaključka.

Predsjedništvo BiH nalaže predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da u roku od 7 dana od usvajanja ovog zaključka, u skladu sa odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, pokrene inicijativu za održavanje sjednice Kolegija za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije, s ciljem iniciranja procesa izrade Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Akcioni plan za realizaciju 14 ključnih prioriteta na prijedlog Kolegija usvaja Vijeće ministara BiH, u roku od 30 dana od dana iniciranja procesa izrade, a isti sadrži konkretne mjere, nadležne institucije, jasno utvrđene i mjerljive indikatore, te rokove za realizaciju.

Zadužuje se Vijeće ministara BiH da jednom mjesečno izvještava Predsjedništvo BiH o ostvarenom napretku kao i o uočenim poteškoćama u procesu implementacije Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da bez odlaganja dostavi sveobuhvatan i detaljan plan konkretnih mjera i aktivnosti koje se trebaju poduzeti radi rješavanja migrantske krize.

 

1 FOTO GALERIJA