Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 9. redovna sjednica Predsjedništva BiH

9.7.2015

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produženju mandata grupi oficira Oružanih snaga BiH, u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan. Ovom odlukom produžava se učešće grupe oficira (do osam oficira) Oružanih snaga BiH u operaciji podrške miru u ovoj zemlji, slanjem treće i četvrte rotacije.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o angažovanju i upotrebi resursa Oružanih snaga BiH za podršku provođenju akcije „Srebrenica 2015“. Odlukom se odobrava upotreba i angažovanje resursa Oružanih snaga BiH u podršci realizacije „Marša mira 2015“, angažovanje sredstava i pripadnika Oružanih snaga BiH za KDZ pregled i Tima za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, angažovanje helikoptera i koordinaciju u vazdušnom saobraćaju u rejonu Srebrenice. 

Na sjednici je donesena Odluka o prihvatanju akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na 25. kongresu, održanom 2012. u Dohi. Donesene su i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i robe i Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Azerbejdžan o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i robe.

Predsjedništvo BiH je dalo odobrenja za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, Republike Hrvatske i Crne Gore koji se odnosi na podršku i saradnju prilikom realizacije jadransko-jonske ceste, Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike o ekspertskoj pomoći u uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata i

Aneksa posebnog sporazuma za projekte/programe između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Švedske.

Donesena je Odluka o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za Sporazum između Švedske i Bosne i Hercegovine o razvojnoj saradnji 2014 - 2020.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju sklopljen od i između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 15.07.2008. godine u Sarajevu i 18.08.2008. u Luksemburgu i naknadni Amandman na Ugovor za projekat Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH, Aneksa Memoranduma o razumijevanju o saradnji i podršci u vezi sa Sekretarijatom Konvencije o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu od 21. maja 2010. godine, Sporazuma o finansiranju između BiH i Evropske komisije, u vezi sa Programom prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2013. godinu i Ugovora o garanciji (koji se odnosi na Ugovor o zajmu za projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Evropskе bankе za obnovu i razvoj.