Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 76. vanredna sjednica Predsjedništva BiH

16.9.2014

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o odobravanju zaključivanja Projektnog sporazuma - Urgentna pomoć ugroženim vlasnicima stoke pogođenim poplavama i izgradnja kapaciteta za brzi oporavak od poplava - projekat podrške od Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO) i Odluku o izmjeni Odluke o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodnu nesreću izazvanu poplavama, kojom angažovanje Oružanih snaga BiH na pomoći civilnim organima i lokalnim zajednicama traje do 19.9.2014. godine.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vlade Švicarske Konfederacije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, o odobravanju finansijske podrške za Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II (obnova i nadogradnja sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u općinama Tuzla i Zenica), Odluku o prihvatanju Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o garanciji, potpisan 23. jula 2010. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Odluku o prihvatanju Ugovora o saradnji između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o konzularnoj zaštiti i viznim pitanjima i Odluku o prihvatanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za period 2014 -2015. godina. Donesena je i Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o ekonomskoj saradnji na trećim tržištima.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo i slijedeće odluke o ratifikaciji : 

- Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke - Distribucija električne energije u BiH,

- Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke - Distribucija električne energije u BiH/C,

- Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropske asocijacije slobodne trgovine (EFTA),

- Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane,

- Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izručenju,

- Sporazuma o zajmu i projektu uzmeđu KfW, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 30.000.000,00 eura – Hidroelektrana Janjići,

- Prvog amandmana na kreditni sporazum od 25.10.2012. (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG,

- Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za obnovljivu energiju - HE Vranduk,  

- Davanje saglasnosti za otkazivanje Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne organizacije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.