Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 45. redovna sjednica Predsjedništva BiH

26.3.2014

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici razmatralo situaciju u Ukrajini i prijedlog teksta rezolucije pod nazivom “Teritorijalni integritet Ukrajine”, koji će biti podnesen Generalnoj skupštini UN-a na glasanje 27. marta 2014. godine.

Rezoluciju SAD-a je kosponzorirala 41 zemlja članica UN-a, među kojima su sve zemlje EU, Moldavija, Gruzija, Crna Gora, Turska, Kanada i dr. Iz regije Rezoluciju nisu kosponzorirale BiH, Makedonija i Srbija.

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici, nakon glasanja s dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović), nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o glasanju za Rezoluciju. U skladu s članom 42. stav 1. b) i stav 2. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 10/13 i 32/13), predsjedavajući Predsjedništva BiH će ovu tačku kao obaveznu uvrstiti na iduću sjednicu.

 

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici razmatralo i saglasnost za pridruživanje izjavama visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku o uvođenju restriktivnih mjera, s obzirom na djelovanja kojima se podstiče ili ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici, nakon glasanja s dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović), nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o pridruživanju izjavama visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku.

U skladu s članom 42. stav 1. b) i stav 2. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 10/13 i 32/13), predsjedavajući Predsjedništva BiH će ovu tačku kao obaveznu uvrstiti na iduću sjednicu.

 

Na današnjoj sjednici Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH za učešće na Summitu o klimi, u periodu Generalne debate 69. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, 23.9.2014. godine.

 

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju o učešću ministra i delegacije Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine na ministarskim sastancima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

 

Donesena je Odluka o odbijanju pomilovanja osuđenih osoba.

 

Donesena je Odluka o produženju mandata pješadijskoj jedinici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan slanjem osme rotacije.

 

Donesena je Odluka o produženju mandata oficira za vezu Bosne i Hercegovine sa Saveznom Državom Maryland, SAD-e, pukovniku Dževadu Buriću, do 30. juna 2015. godine.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

 

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i pasoša za javne poslove,

 

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o putovanju državljana bez viza,

 

- Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića,

 

- Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti telekomunikacija.

 

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

 

- Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i specijalnih/službenih pasoša,

 

- Amandmane XII do XXIV na Sporazum  o subregionalnoj kontroli naoružanja člana IV, Aneksa I-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,

 

- Sporazum o zajmu i projektu između KfW Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar („Agencija za izvršenje projekta“) Crpno-akumulaciona (reverzibilna) hidroelektrana Vrilo,

 

- Izmijenjeni tekst Ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i JP Komunalno Čapljina d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant Evropske unije za projekat „Vodosnabdijevanje Čapljina“.

 

Donesene su odluke:

 

- Odluka o prihvatanju pristupanja Socijalističke Republike Vijetnam u članstvo Haaške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava,

 

- Odluka o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i  Vlade Gruzije o međunarodnom cestovnom prijevozu,

 

- Odluka o promjeni potpisnika Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji:

 

- Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije,

 

- Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o saradnji u oblasti veterinarstva,

 

- Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima,

 

- Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima,

 

- Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2012. godinu (Centralizovano upravljanje),

 

- Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama i organizovanog kriminala,

 

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu,

 

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka,

 

- Sigurnosnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije,

 

- Protokola između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za nacionalnu ekonomiju Mađarske o saradnji malih i srednjih preduzeća,

 

- Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OSCE-a Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi u oblasti odbrane i sigurnosti,

 

- Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu MEDIA 2007,

 

- Ugovora o kreditu za Projekat između KfW Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH (korisnik kredita), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EPBiH), (Agencija za realizaciju projekta) za iznos od 65.000.00 evra - Vjetroelektrana Podveležje,

 

- Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) – Projekat razvoja ruralnog poslovanja,

 

- Ugovora o garanciji koji se odnosi na Ugovor o zajmu za Projekat centralnog grijanja Pale, između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

 

Foto galerija