Osnovni dokumenti

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

6.3.2014

Na osnovu člana V 2 (a) Ustava Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 32. stav 1. tačka h) i člana 52. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na  44. redovnoj sjednici, održanoj 06. marta 2014. godine, usvojilo je 

 

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU

PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

 

                                                               Član 1.

U Poslovniku o radu Predsjedništva BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/13 i 32/13), u članu 29. stav 3, riječi ili pomoćnik brišu se.

                                                               Član 2.

Član 34. stav 1. mijenja se i glasi:

1. Normativne akte, iz člana 32. stav 1. a), f), g), i ako je potrebno h) i i), generalni sekretar bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata poslije potpisivanja, šalje „Službenom glasniku BiH“ na objavljivanje. Akti postaju pravosnažni osmog dana od dana objavljivanja, ako nije drukčije određeno.

                                                                Član 3.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu Predsjedništva BiH stupaju na snagu danom usvajanja, a bit će objavljene u „Službenom glasniku BiH“ .

 

Broj: 01-50-1-535-44/14

Sarajevo, 06. marta 2014. godine

                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                                                                           Željko Komšić