Biografije članova Predsjedništva BiH

Biografije

16.11.2022

Željka Cvijanović

 • Rođena je 4. marta 1967. godine u Tesliću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
 • Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Specijalistički studij iz oblasti diplomatsko-konzularnog prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci odbranom finalnog rada na temu „Međunarodno-pravni položaj Evropske unije“.
 • Od februara 2006. godine obavljala je funkciju savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za evropske integracije i saradnju sa međunarodnim organizacijama, a nakon toga izabrana je za šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske.
 • Rukovodila je Jedinicom za koordinaciju i evropske integracije u Vladi Republike Srpske i bila je stručni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.
 • Na funkciju ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi Republike Srpske izabrana je u decembru 2010. godine.
 • Na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske izabrana je u martu 2013. godine, kao prva žena na toj funkciji.
 • Na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske ponovo je izabrana u decembru 2014. godine.
 • Na općim izborima u BiH 2018. godine izabrana je na mjesto predsjednika Republike Srpske.
 • Na općim izborima u BiH 2022. godine izabrana je na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH.
 • Udata, majka dvoje djece.

Željko Komšić

 • Rođen je u Sarajevu 20. januara 1964. godine.
 • Završio je osnovnu i srednju školu kao i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Školovao se i na Univerzitetu Georgetown u Washingtonu - School of Foreign Service.
 • Prvo zaposlenje dobio je u Republičkom fondu PIOBiH.
 • Početkom rata priključio se Armiji RBiH, gdje je za vojničko držanje i pokazanu hrabrost 1995. godine dobio najveće vojno odlikovanje Armije RBiH - Zlatni ljiljan.
 • Nakon rata uključio se aktivno u politički život BiH.
 • U periodu od 1996. do 1998. godine Komšić je radio u Federalnom ministarstvu za raseljena i izbjegla lica, a u periodu od 1998. do 2000.godine vršio je funkciju predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva.
 • Od 2000. do 2001. godine obavljao je funkciju načelnika Općine Novo Sarajevo.
 • Godine 2001. Željko Komšić postao je prvi ambasador BiH u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Iz principijelnih razloga i zbog neslaganja s aktuelnom politikom 2003. godine je podnio ostavku na ambasadorsku funkciju.
 • Na Lokalnim izborima 2004. direktnim glasanjem izabran je za načelnika Općine Novo Sarajevo, drugi put. Na toj funkciji Komšić je ostao do oktobarskih izbora 2006. kada je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao kandidat Socijaldemo-kratske partije BiH.
 • Na Općim izborima u oktobru 2010 godine ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda i tu funkciju obnaša do 2014. godine.
 • Osnivač je i predsjednik Demokratske fronte od 2013. godine.
 • Na mjesto predstavnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH izabran je na oktobarskim Općim izborima 2014. i tu funkciju obnaša do Općih izbora 2018. godine.
 • U oktobru 2018. godine Željko Komšić izabran je treći put za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
 • Na općim izborima 2022. godine po četvrti put je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao kandidat Demokratske fronte.
 • Oženjen je i otac kćerke.

dr. Denis Bećirović 

 • Rođen je u Tuzli 28. novembra 1975. godine
 • Završio je osnovnu i srednju školu u Tuzli, kao i Filozofski fakultet 1998. godine.
 • Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završio je od 2000. do 2002. godine.
 • Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine i stekao zvanje magistra historijskih nauka.
 • Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine i stekao zvanje doktora historijskih nauka.
 • Od 2010. godine angažiran je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju docenta za užu nastavno-naučnu oblast „Savremeno doba“.
 • U zvanje vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli biran je 2017. godine.
 • Autor je četiri knjige i više od 40 izvornih naučnih i stručnih radova u raznim naučnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Aktivno je participirao u zemlji i inozemstvu na brojnim naučnim konferencijama iz historiografije i drugih društvenih nauka.
 • Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
 • Bavi se naučnim istraživanjem savremene historije Jugoistočne Evrope, Bosne i Hercegovine i odnosima države i vjerskih zajednica u XX stoljeću.
 • Na I, II i III ciklusu studija historije na Filozofskom fakultetu predavao je, između ostalog, sljedeće predmete: Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba I, Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba II, Historija evropskih integracija, Identitet i državnost Bosne i Hercegovine u savremenom dobu, Nacionalno-politički odnosi u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću.
 • Osim univerzitetskog angažmana bio je zaposlen i na nižim nivoima obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine. Položio je 2001. godine stručni ispit za rad u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine.
 • Na poziv Biroa za obrazovanje i kulturu Sjedinjenih Američkih Država učestvovao je u International Visitors Leadership Program of the United States Department of State „The Role of the Legislative Branch“ (Washington - New York, 2007).
 • Osim akademske karijere, aktivno je participirao u društvenom životu Bosne i Hercegovine.
 • Od 1998. do 2000. godine bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Od 2000. do 2002. godine bio je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
 • Od 2002. do 2006. godine bio je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
 • U periodu od 2006. do 2010. godine bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 • U mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine obnašao je dužnost predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 • U periodu od 2014. do 2018. godine bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 • U mandatu od 2018. do 2022. godine obnašao je dužnost delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 • Tokom karijere obavljao je niz značajnih funkcija u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine: potpredsjednik SDP BiH od 2009. do danas, član Glavnog odbora SDP BiH od 1997. do danas, član Predsjedništva SDP BiH od 2000. do danas, predsjednik Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla od 2003. do 2009. godine.
 • Osnovni ciljevi njegovog društvenog angažmana bili su afirmiranje ljudskih prava i građanskih sloboda. Zbog takvog angažmana dobitnik je nekoliko domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.
 • Na općim izborima, održanim 2. oktobra 2022. godine, izabran je za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
 • Oženjen je i otac dvoje djece