Sjednice Predsjedništva BiH

Održana 44. redovna sjednica Predsjedništva BiH

6.3.2014

 

Predsjedništvo BiH je na 44. redovnoj sjednici usvojilo zajedničku Izjavu o situaciji u Ukrajini:

 

Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе s vеlikоm pažnjom i zаbrinutоšću prаti pоrаst pоlitičkih nаpеtоsti u Ukrајini i pоgоršаnjе mеđunаrоdnih оdnоsа u vеzi s tim.

 

Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе izražava оčеkivаnjе dа ćе sе dо rјеšеnjа nоvоnаstаlе krizе dоći mirnim i dеmоkrаtskim srеdstvimа, diјаlоgоm i pоlitičkim prеgоvоrimа izmеđu svih rеlеvаntnih strаnа, uz kоnstruktivnu pоdršku ciјеlе mеđunаrоdnе zајеdnicе, nа оpćеprihvаćеnim principimа mеđunаrоdnоg prаvа.

 

Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе pružа punu pоdršku nаpоrimа, s cilјem prеvаzilаžеnjа trеnutnе situаciје i оdržаnjа mirа i pоtrеbnе sigurnosti.

 

Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе pоzivа svе strаnе u spоru dа sе uzdržе оd upоtrebe silе i hitno оtpоčnu pоlitički diјаlоg zа rјеšеnjе nоvоnаstаlе situаciје, u intеresu mirа, rеgiоnаlnе i glоbаlnе stаbilnоsti.

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara NATO-a za održavanje sastanka Sjeverno-atlantskog vijeća NATO-a i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 18. marta 2014. godine. Delegaciju BiH će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH bit će domaćin Drugog sastanka savjetnika za vanjsku politiku u kabinetima predsjednika zemalja „Brdo procesa“ koji će biti održan na Jahorini, u periodu 6-8. marta 2014. godine. Delegaciju BiH čine savjetnici za vanjsku politiku članova Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv predsjednika Francuske Françoisa Hollandea da učestvuje na svečanom vojnom mimohodu kojim Francuska obilježava nacionalni praznik, dan pada Bastille, 14. jula, koji će biti u znaku obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Na ovom svečanom vojnom mimohodu učestvovat će i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv da učestvuje na svečanoj ceremoniji kanonizovanja, odnosno proglašenja svetima pape Ivana XXIII i pape Ivana Pavla II, koja će biti održana u Vatikanu, 27. aprila 2014. godine. Delegaciju BiH će predvoditi član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o učestvovanju kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integrisanoj stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Republici Mali.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produžetku mandata kontingentu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizaciono-stabilizacionoj misiji Ujedinjenih nacija u Demokratskoj Republici Kongo.

 

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanju potpisnika za:

 

-          Opći memorandum o razumijevanju između Ministarstva odbrane BiH/Oružanih snaga BiH (MO/OS) i Snaga Evropske unije (EUFOR),

 

-          Memorandum o razumijevanju o saradnji u području logističke podrške između Bosne i Hercegovine, koju zastupa ministar odbrane BiH, i NATO-ove Organizacije za podršku  (NSPO),

 

-          Izmjene Sporazuma o grantu Švedskog trust fonda Projekat zaštite kvaliteta voda u Bosni i Hercegovini: Vodovod i kanalizacija u Mostaru (TF099534), između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,

 

-          Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i UniCredit Bank Austria AG za finansiranje projekta „Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Faza II,

 

-          Prvi amandman na Sporazum o zamjeni duga od 27.2.2012. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (Zajmoprimac), kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija (FBiH), i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija (RS) „Zamjena duga 3“,

 

 

-          Drugi amandman na Sporazum o zajmu i projektu između KfW i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) Farma vjetra Mesihovina.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa za Jugoistočnu Evropu (DPPI SEE).

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Zaključak o prihvaćanju promjene sastava delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije o saradnji u području forenzičkih ispitivanja i vještačenja, i Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske o saradnji u području forenzičkih ispitivanja i vještačenja.

 

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Proširenom parcijalnom sporazumu Vijeća Evrope u uspostavi Kulturnih ruta.

 

 

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u području obrazovanja između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za period 2013-2016.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine o radu Komisije za pomilovanje za period januar-decembar 2013. godine. Predsjedništvo BiH, u skladu s članom 20. Zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju (Službeni glasnik BiH, broj: 93/05), obavijestit će Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o usvojenom izvještaju.

 

Predsjedništvo BiH je donijelo Zaključak kojim prihvaća promjenu člana delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja  Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije. U delegaciji za vođenje pregovora, umjesto Bože Dragičevića, u ime Ministarstva vanjskih poslova imenuje se Armin Zećo.

 

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Predsjedništva BiH za period I-XII 2013. godine.

 

Foto galerija